برج باغ

طراحی برج باغ

ضرورت احداث برج باغ ها و ويژگي هاي آن :

با افزايش روزافزون نياز مبرم بافتهاي مسکوني به گشودگي و کاستن بيش از حد اين نوع کاربري در واحد سطح شهرها و به خصوص محلات پر جمعيت شکل گرفته است. اين گونه تفکر را اگر در انديشه گذشتگان نيز جستجو کنيم به ايده باغ شهرها که توسط هاوارد پايه ريزي شده بود مي رسيم.

از نظر هاوارد شهر آن زمان که اتفاقاً به اين تراکم و صاحب اين همه مشکلات هم نبود مي بايست به گونه اي شکل مي گرفت که بناهاي آن در ميان فضاي سبز و در پارکي مدور بروي شهر قرار مي گرفتند، هدف از اين ايده در زمان خود رهايي از جنبه هاي مضر انقلاب صنعتي و از ميان بردن محلات فقير نشين و پرچمعيت که حاصل بسط لجام گسيخته صنعت بود به نظر مي آمد. اما در دنياي امروز که مشکلات بسيار زيادي گريبانگير فضاهاي شهري ما است، ديگر آرزوهاي ايده باغشهر بخش ناچيزي از مسائل مورد بحث ما را تشکيل مي دهند.

بحران کمبود زمين و بالا رفت تراکم ساخت و ساز و عدم تطابق زير ساخت ها ي عموماً فرسوده شهري با اين گسترش بي رويه و همچنين پديد آمدن مشکلات گسترده ترافيکي و به تبع آن آلودگي هوا و مساله کمبود سرانه فضاي سبز لزوم تدقيق هر چه بيشتر در اين امر و پيش بيني آينده شهرهاي کنوني را خاطر نشان مي دارد.

علاوه بر اين، پايين آمدن سطح کيفي ساخت و ساز ها با توجه به وضعيت صنعت ساختمان کشور که هرکس در آن خود را صاحب فن مي داند و همچنين روند روز افزون کمبود پارکينگ و مشکلات بسيار جدي خدمات رساني به بافتهاي شهري در مواقع بحراني و فورس ماژور نگرش جديدي را طلب مي کند که در آن وضعيت کنوني و معضلات آن بهبود يابند.

در اين راستا و با رجعت به اصول شهرسازي مدرن که اساس نامه آن در کنگره سيام و با منشور آتن بنيان گذاشته شد که البته طرح هاي جامع کنوني با تمام مشکلاتشان برداشت ناقصي از آن است. و در نظر گرفتن شرايط ميداني و ويژگيهاي شهرهاي ايراني، ايده ايجاد برج باغ ها شکل مي گيرد.

در اين نظريه هر برج باغ به تنهايي يا با اجتماع چند برج باغ ديگر ، با توجه به وسعت آن يک واحد همسايگي را تشکيل مي دهد( نظريه واحد هاي همسايگي کلارنس پري جمعي از واحدهاي مسکوني شهري را شامل مي شود که با حفظ يک شعاع دسترسي مناسب تمامي کاربري هاي مورد نياز را در کنار خود دارند) اين امر به همراه توجه به نظريه جديد اختصاص سرانه شهري که در آن تنها مساحت سرانه مورد نظر نيست بلکه نحوه دسترسي هم در آيتم هاي آن قرار ميگيرد، امکان فراهم کردن فضاهاي سبز و باز شهري مناسب و قابل دسترس را نيز فراهم مي کند. در اين نظريه با اختصاص سطح اشغال مناسب بلوک ها و همچنين ضوابط پارکينگ درخور که در ادامه آورده مي شود، واحدهاي مسکوني به صورت بناهايي با فاصله بسيار مناسب و فضاهاي باز و سبز در اطراف درآمده که خدمات رساني در شرايط عادي و فورس ماژور و اختصاص زير ساخت هاي شهري و غيره را به صورت قابل توجهي منطقي مي نمايد.

ظهور اين مجموعه ها و در اين راستا زون بندي خدمات شهري، بخش عمده اي از ترافيک شهري را کاهش داده و موجبات بهبود بافت هاي متراکم شهري کنوني را در چند دهه آينده فراهم مي سازد. با به کارگيري اين شيوه و حتي بهينه سازي آن مي توان گام بلندي در نظريه وحدت شهر و محيط طبيعي آن (نظريه پاتريک گِدس ) و همچنين به وجود آوردن شهرهاي پايدار که بحث روز شهرسازي دنياست برداشت.

برخي از ويژگيهاي مثبت طرح برج باغ ها :

1-پايين آوردن سطح اشغال بناها از 60 درصد مجاز کنوني به 15 تا30 درصد برحسب مساحت بلوک

2- حفظ فضاهاي سبز و باغات کنوني و جلوگيري از قطعه بندي و در نهايت انهدام آنها

3- احياي فضاهاي سبز و زنده در بافتهاي فرسوده و زمينهاي باير

4- رفع مشکل کمبود پارکينگ به صورت کامل با اعمال ضوابط پارکينگ براي بناهاي مسکوني

5- جلوگيري از گسترش افقي شهرها و نابودي اراضي کشاورزي همجوار آن

6- سهولت خدمات رساني به بافتهاي شهري در مواقع بحراني

7- بالا رفتن سطح کيفي ساخت و ساز با توجه به مرتفع بودن ساختمان و حضور اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت

8- پايين آوردن آلودگي هواي شهر به صورت قابل ملاحظه و کاهش ميزان حمل و نقل با توجه به تصحيح واحدهاي مسکوني و خدمات مورد نياز آنها، همچنين باز شدن کريدورهاي جريان هوا در فضاي شهر و امکان جابه جايي بالا

9- جلوگيري قابل ملاحظه از به هدر رفتن انرژي با بالا بردن کيفيت ساخت و ساز و همچنين کم کردن سطح تماس ساختمانها با فضاي بيرون و استفاده از فن آوري هاي نوين

10- بوجود آمدن فضاهاي سبز طراحي شده با پراکنش مناسب و قابل دسترسي براي تمام اقشار جامعه

11- بالا بردن آمادگي جهت مواجه شدن با بلاياي طبيعي به خصوص زلزله، به دليل کيفيت بالاي ساخت و ساز و عدم همجواري ساختمانها با هم و به خصوص با معابر

در ادامه ضوابط پارکينگ و نمودار اختصاص سطح اشغال به نسبت مساحت زمين در برج باغها تقديم مي گردد.

ضوابط پارکينگ

  • زمينهاي 1000 تا 5000 مترمربع.

1-1-واحد هاي تا 100 متر مربع بناي مفيد يک واحد پارکينگ.

1-2-به ازاي هر 50 مترمربع اضافه بر 100 مترمربع ، 2/1 واحد پارکينگ

اضافه مي شود. بطور مثال : واحد 170 مترمربعي ؛ 2=2/1×2+1 نياز به دو واحد پارکينگ دارد .                  

  • به ازاي هر 10 واحد، يک واحد پارکينگ مهمان
  • زمينهاي 5000 مترمربع به بالا.
  • موارد ( 1_1 _ و 2_1_ عيناً اجرا شود)
  • به ازاي هر 5 واحد، يک واحد پارکينگ مهمان
  • به ازاي هر 20 واحد مسکوني، يک پارکينگ تبديل به پارکينگ معلولين شود (دو برابر عرض پارکينگ معمولي)

تبصره: در راستاي تامين پارکينگ طبق ضوابط فوق الذکر اضافه نمودن سطح اشغال در زيرزمينها حداکثر تا %20 سطح عرصه بلامانع است و ايجاد شرايط مناسب جهت ايجاد فضاي سبز در سطح اشغال اضافي ( گل، چمن و درختچه) اجباريست.

تماس با ما

  09126199501  

          telegram2

به کانال تلگرام ما پپیوندید

       milonehco@